เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

การบริจาคสเต็มเซลล์

ก่อนการบริจาคสเต็มเซลล์

 ผู้บริจาคที่มีสเต็มเซลล์ตรงกับผู้ป่วย จะได้รับการติดตามเพื่อตรวจเนื้อเยื่อ HLA เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้                     
    1. การตรวจเนื้อเยื่อ HLA High Resolution Typing 
      เป็นการตรวจเนื่อเยื่อ HLA ระดับละเอียดเพิ่มเติมจาก DNA ที่สกัดไว้ตอนที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นอาสาสมัครโดยผู้บริจาคไม่จำเป็นต้องเดินทางมา        ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ             
    2.
การตรวจยืนยันผล HLA Verification Typing 
      เป็นการตรวจเนื่อเยื่อ HLA ระดับละเอียด โดยผู้บริจาคต้องเดินทางมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรับทราบข้อมูลการบริจาคสเต็มเซลล์        อย่างละเอียด คัดกรองประวัติสุขภาพ หากผู้บริจาคยินดีบริจาค และสุขภาพผ่านเกณฑ์ จะดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดประมาณ 50 ซี.ซี.          เพื่อนำไปตรวจเนื้อเยื่อ HLA โดยละเอียดและตรวจโรคติดเชื้อทางเลือด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจให้ผู้บริจาคทราบ ทั้งนี้ หากผู้          บริจาคไม่สะดวกเดินทางมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงานเก็บตัวอย่างที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่            สะดวกได้

ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

        หากขั้นตอนการตรวจยืนยันผล HLA Verification Typing  พบว่าผู้บริจาคมีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ     เพื่อทำการนัดหมายกำหนดการต่างๆ ในขั้นตอนการบริจาค โดยผู้บริจาคจะต้องมีการตรวจร่างกายก่อนการบริจาคสเต็มเซลล์กับโรงพยาบาล     สมาชิกของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อให้แพทย์เป็นผู้ประเมิน ผู้บริจาคมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจะสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ได้

วิธีการบริจาคสเต็มเซลล์

    1. การบริจาคสเต็มเซลล์จากกระแสเลือด
       ในกระแสเลือดจะมีสเต็มเซลล์อยู่ปริมาณน้อยมาก จึงต้องฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาว (G-CSF) ก่อนการบริจาค 4 วัน วันละ 1 ครั้ง                 เพื่อกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ออกมาอยู่ในกระแสเลือด และเจาะเก็บจากหลอดเลือดดำข้อพับแขนทั้ง 2 โดยใช้เครื่องคัดแยกสเต็มเซลล์                   อัตโนมัติ ระยะเวลาการเก็บ 4-5 ชั่วโมง ใช้เวลา 1-2 วัน และพักฟื้นร่างกายประมาณ 3-5 วัน
    2. การบริจาคสเต็มเซลล์จากไขกระดูก
       การบริจาคสเต็มเซลล์จากไขกระดูก ผู้บริจาคอาจต้องเก็บเก็บเลือดไว้ใช้สำหรับตัวเอง 1-2 ถุง ก่อนการบริจาค 1-2 สัปดาห์                         จากนั้นวันบริจาคจะเก็บสเต็มเซลล์ในห้องปลอดเชื้อ โดยผู้บริจาคจะได้รับการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ และแพทย์จะเจาะเก็บ                     สเต็มเซลล์จากไขกระดูกที่บริเวณกระดูกสะโพกด้านหลัง ระยะเวลาการเก็บ 2 ชั่วโมง หลังการบริจาคจะคืนเลือดให้ผู้บริจาคและ                     พักฟื้นร่างกายประมาณ 5-7 วัน