เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร

 

      ผู้สนใจลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ลงทะเบียนด้วยความสมัครใจ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 
  • คุณสมบัติ
        1. บริจาคโลหิตในวันที่สมัคร
       2. อายุ 18 ปี – 50 ปีบริบูรณ์
       3. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
       4. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
       5. ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
 
  • การลงทะเบียน
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 4 แห่ง เพื่อกรอกรายละเอียดในการลงทะเบียนอาสาสมัครสเต็มเซลล์ จากนั้นบริจาคเลือดตามปกติ เจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการเก็บตัวอย่างโลหิตเพิ่มประมาณ 3 ซี.ซี เพื่อนำไปตรวจชนิดของเนื้อเยื่อ HLA (Human Leukocyte Antigen) ขึ้นทะเบียนไว้เป็นฐานข้อมูล และรอการจับคู่กับผู้ป่วย หากผลเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วย
จะมีเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยติดต่อกลับ รายละเอียดสถานที่รับสมัคร ดังนี้