เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

งานเสวนา “มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคร้ายที่รักษาหายขาดได้”   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว  ตลอดจนรณรงค์หาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์  ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาให้แก่ผู้ป่วยหายขาดจากโรคได้   โดย รศ.นพ.วิชัย  ประยูรวิวัฒน์    เลขาธิการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการเสวนา  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554   โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมฟังการเสวนาจำนวน  356 คน    ได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ จากสมาคมโลหิตวิทยาฯ    อาทิ  พ.อ.รศ.นพ.ไตรโรจน์   ครุธเวโช   ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   พญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด   ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ     รศ.นพ. สุรเดช  หงส์อิง  โรงพยาบาลรามาธิบดี   ผศ.นพ.นพ.อุดมศักดิ์  บุญวรเศรษฐ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์     พ.อ.รศ.นพ. รัชฏะ ลำกูล  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  และ ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย   โรงพยาบาลศิริราช 

           จากสถานการณ์การเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในประเทศไทย  นั้น   ผศ.นพ.นพ.อุดมศักดิ์  บุญวรเศรษฐ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    เปิดเผยว่า    โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นโรคที่สามารถพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่างกันทั้งจากพันธุกรรม  โรคเลือด และการได้รับรังสีหรือเคมีบางชนิดในอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ป่วยบางรายไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด    ปัจจุบันคาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 6,000-10,000 คน  เป็นเด็กประมาณร้อยละ 10    ในการตรวจหามะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบัน   ส่วนใหญ่เป็นการตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด เพราะผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเข้ามารับการรักษาโดยไม่มีอาการ    โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่พบมี 2 ชนิด คือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันรุนแรง และมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเรื้อรัง    การรักษาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการให้เคมีบำบัดในบางราย และการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์  แต่ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่มีโอกาสรักษาหายขาด  จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน  

          แพทย์หญิงสร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ   กล่าวเพิ่มเติมว่า  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   เป็นศูนย์กลางรับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือ สเต็มเซลล์ จากผู้บริจาคโลหิต    รวมทั้งดำเนินการตรวจหาชนิดของเนื้อเยื่อ (HLA typing) ของผู้บริจาคและผู้ป่วยด้วยโรคทางโลหิต  โดยมีการติดต่อประสานงานกับศูนย์รับบริจาคสเต็มเซลล์ และธนาคารเลือดจากรก กับโรงพยาบาลที่ทำการรักษาผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ        ปัจจุบัน  มีผู้ลงทะเบียนสมัครใจบริจาคสเต็มเซลล์ มากกว่า 1 แสน   แต่โอกาสที่เนื้อเยื่อ ของผู้บริจาคและผู้ป่วย จะตรงกันมีเพียงเพียง 1 ต่อหมื่นคน เท่านั้น    ซึ่งขณะนี้มีเพียง 80 คน  ที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วย และสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ให้แก่ผู้ป่วยได้      ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคสเต็มเซลล์  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ที่บริจาคโลหิต     และเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง     โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  3,000 บาท ในการตรวจวิเคราะห์หาเนื้อเยื่อ HLA ให้กับผู้ป่วย 1 ราย    ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สูง     แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์   โดยในปี 2555 ตั้งเป้าจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้ได้ 140,000 คน 

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง