เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึก ภปร. ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการะคุณต่อสภากาชาดไทย

ในโอกาสนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (Stem Cell) ซึ่งได้ปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว  เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 จำนวน 7 ราย  ได้แก่ นายกิตติภัทร ซะเอมไทย นายดนัย ทองแสง นายณรงค์ชัย กาพย์ตุ้ม  นายภูริช ทองมงคลชัย นายชุติเทพ สิวะวรรณวงศ์  นางสาวรัตนา  จันทร์ปลั่ง  และนางสาวปฏิพร รัตนเถรา สร้างความยินดีและปลื้มปิติ แก่ผู้เข้ารับพระราชทานฯดังกล่าว

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง