เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพงานสเต็มเซลล์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ กรรมการ
แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ
แพทย์หญิงกาญจน์หทัย เชียงทอง กรรมการ
แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธิน กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กรรมการ
แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นัทธี นาคบุญนำ กรรมการ
นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์ กรรมการ
แพทย์หญิงเจน เจียรธนะกานนท์ กรรมการ
นายแพทย์พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พันเอกนายแพทย์รชต ลำกูล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พันเอกนายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล กรรมการ
รองศาตราจารย์ พันโทนายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโทนายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ กรรมการ
พันโทนายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช กรรมการ
นายแพทย์ศรายุทธ รอดไหม กรรมการ
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ กรรมการและเลขานุการ
นางศิริลักษณ์ เพียรเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอารยา ตัตวธร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ