เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพงานสเต็มเซลล์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงพิมล เชี่ยวศิลป์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร กรรมการ
แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ กรรมการ
แพทย์หญิงสุภานัน เลาหสุรโยธิน กรรมการ
แพทย์หญิงกาญจน์หทัย เชียงทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ กรรมการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์ กรรมการ
แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพรรณ กิจพ่อค้า กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นัทธี นาคบุญนำ กรรมการ
นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์ กรรมการ
นายแพทย์พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์ กรรมการ
แพทย์หญิงเจน เจียรธนะกานนท์ กรรมการ
นายแพทย์นวพชร ดอนสกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พันเอกนายแพทย์รชต ลำกูล กรรมการ
รองศาตราจารย์ พันโทนายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโทนายแพทย์กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ พันเอกนายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล กรรมการ
พันเอกนายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ ศรีพรสวรรค์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ กรรมการ
นายแพทย์ปกป้อง พิริยคุณธร กรรมการ
นายแพทย์ศรายุทธ รอดไหม กรรมการ
นายแพทย์อภิวรรษ ติยะพรรณ กรรมการ
นางสาวภาวิณี คุปตวินทุ กรรมการและเลขานุการ
นางศิริลักษณ์ เพียรเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิภาวรรณ ภมร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวศิรินภรณ์ กาญจนบรรเลง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ