เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์             

เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต และผลิตภัณฑ์ด้านบริการโลหิต

ของประเทศได้เพียงพออย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ต่อผู้บริจาคโลหิตและผู้ป่วยด้วยมาตรฐานระดับสากล