เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษา
ติดต่อ ดาวน์โหลด

โครงการปันโลหิตให้น้อง

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยเด็กโรคเลือด ในโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต พิเศษ สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯจะได้รับ “หนังสือคู่มือเพื่อสุขภาพ” เป็นที่ระลึก แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “ปันโลหิตให้น้อง” ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2557 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือด โดยเฉพาะโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย เฉลี่ยร้อยละ 1 ของประชากรไทย หรือประมาณกว่า 600,000 ราย และทุกปีมีเด็กคลอดใหม่ ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมียไม่น้อยกว่า 12,000 ราย ซึ่งจำเป็นจะต้องให้เลือดในการรักษาตลอดชีวิต แต่ปัจจุบันสถานการณ์การจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังขาดแคลนบางช่วงเวลา บางหมู่โลหิต จึงต้องมีการรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือนหรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วย โดยจะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,600 – 2,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ทั้งนี้ โลหิตที่ได้รับบริจาค 23% จะนำไปใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฯลฯ หากมีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาของผู้ป่วยมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง